TK Písek

Provozní řád

Provozní a hrací řád Tenisového klubu Písek, z.s.

§1

Tento Provozní a hrací řád (dále jen řád) se vztahuje na provoz Tenisového klubu Písek, z.s. (dále jen TK) v celém jeho areálu. Upravuje práva a povinnosti všech členů TK i všech ostatních osob v areálu (dále jen hráčů). Hlavním dokumentem stanovujícím obecnou problematiku jsou stanovy TK.

§2

Všichni hráči mají právo využívat v souladu s tímto řádem a stanovami TK všechna příslušná zařízení areálu. Členové musí mít splněny klubové povinnosti (členský příspěvek, hrací známka, popř. brigáda a další povinnosti dle platného usnesení členské schůze nebo výboru TK), ostatní musí mít zaplacen příslušný poplatek za dvorec a to před započetím hrací doby.

§3

Všichni hráči jsou povinni dodržovat tento hrací řád a řídit se pokyny správce areálu, členů výboru TK, případně dalšími pokyny zveřejněnými na vývěskách.

§4

Obsazování dvorců vychází z rezervací kurtů pro oficiální turnaje ČTS a z rezervací pro výborem odsouhlasené turnaje, z rezervací členů i nečlenů klubu a z předem objednaných a výborem odsouhlasených hromadných akcí. Informace o termínech pořádaných akcí jsou uvedeny v příslušných vitrínách, rezervace jednotlivých hráčů jsou zaznamenány u správce a rezervace kurtů pro aktuální den jsou uvedeny na rezervační desce v prostoru mezi barem a místností správce. Správce může s ohledem na stav dvorců a vývoj počasí samostatně rozhodnout o úpravě hrací doby, včetně ukončení hracího dne. Hrací sezóna začíná a končí na základě hromadné informace vedení klubu e-mailovou poštou členům klubu (termín je závislý na povětrnostních podmínkách).

§5

Denní obsazení dvorců je uvedeno na rezervační desce. Obsazení dvorce se provádí zavěšením hracích známek, a to dvou pro dvouhru a čtyř pro čtyřhru do konkrétního místa vztahujícího se k příslušnému kurtu a časové jednotce. Zavěšení hrací známky platí pouze pro konkrétní den. Hrací známku smí navěšovat pouze správce, člen TK (svou a svých spoluhráčů) a trenér (svoji a trénovaných osob). Je vydáno několik typů hracích známek a to pro členy, hosty a trenéry. Dále existuje tzv. zlatá známka, která umožňuje majiteli hru v klubu zdarma. Samotné známky jsou majetkem klubu a zůstávají umístěné na vyhraženém místě v TK. Nejsou-li nejpozději deset minut před započetím hrací jednotky zavěšeny na rezervační desce u konkrétního kurtu alespoň dvě známky, považuje se dvorec za nerezervovaný. Dvorec se také považuje za nerezervovaný, pokud není nejméně pět minut po začátku rezervované hrací doby dvorec obsazen alespoň dvěma hráči. Další podrobnosti pro objednávky a rezervace kurtů upravují speciální pravidla pro tuto oblast vč. pravidel pro trénování.

Není-li k dispozici v 17-19 h volný kurt, pak správce (za platící) či členové TK se známkou bez slevy mají právo nejpozději 5 minut před každou započatou hodinou si nárokovat kurt, na kterých hraje mládež se zlevněnými známkami či probíhá sparing či jiný trénink mládeže.

Toto právo není možné uplatňovat na kurtech, kde je trenérská známka, hraje se amatérská liga dvouher či čtyřher či je kurt placen hostem.

§6

Hrací známky jsou nepřenosné. Hraní bez zavěšené známky nebo na známku jiného hráče se považuje za hrubé porušení řádu.

§7

Na dvorce lze vstupovat jen v odpovídající obuvi a oblečení. Hráči nesmí poškozovat žádné vybavení areálu a nesmí rušit ostatní hráče. Před započetím hry musí mít antuka správnou vlhkost. Hráči jsou povinni rovněž během hry zabránit vyschnutí povrchu kurtů tím, že jej budou kropit. Po ukončení hry jsou povinni dvorec ihned náležitě upravit. Úprava nesmí časově přesahovat do následující hrací jednotky. Další podrobnosti pohybu osob v areálu TK upravují tzv. Pravidla chování se v TK, vyvěšená na oplocení a v prostoru rezervace kurtů.

§8

Dodržování řádu kontrolují členové klubu, výboru TK a především správci areálu. Při porušování řádu hráčem nebo jiném nevhodném chování může činovník nebo správce TK hráči okamžitě odebrat známku, popřípadě zakázat vstup na dvorec nebo i do areálu. Další postup viz. §12.

§9

V klubovně a na terase před klubovnou je nutno dbát pokynů obsluhy baru.

§10

Do areálu TK nemají přístup psi ani jiná zvířata. Do areálu je zakázáno vjíždět motorovým vozidlem (viz. Pravidla chování v TK).

§11

Provozování trenérské činnosti je možné pouze se souhlasem výboru TK či správce za předem dohodnutých podmínek.

§12

Všechny sporné případy, porušení řádu apod. je potřeba zapsat do knihy závad, která je k dispozici u správce nebo sdělit správci nebo je osobně přednést na schůzi výboru TK. Řešeny budou na nejbližším zasedání, v nutných případech nejdéle do deseti dnů.

dne 29.3.2017

Dr. Libor Kacbunda

předseda klubu