TK Písek

Pozvánka na členskou schůzi TK Písek

Tenisový klub Písek, z.s.
U Výstaviště 491, 397 01 PÍSEK

www.tkpisek.cz

P O Z V Á N K A

NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI TENISOVÉHO KLUBU PÍSEK, z.s. (TK), KTERÁ SE USKUTEČNÍ V KLUBOVNĚ TK

dne 24.3. 2022 od 18,00 hod.

Program:

1. Zahájení, prezentace, volba orgánů členské schůze (předsedy, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volební komise)
2. Zpráva o činnosti za r. 2021 a rozprava k ní
3. Zpráva o hospodaření za r. 2021 a rozprava k ní, schválení účetní závěrky
4. Prezentace, rozprava a schválení členských příspěvků a poplatků pro r. 2022
5. Prezentace, rozprava a schválení investice do opravy terasy 2. np budovy
šaten
6. Prezentace, rozprava a schválení investice do obnovy vybavení kanceláře
pořadatelů turnajů
7. Debata
8. Návrh usnesení
9. Závěr

Zveme všechny členy klubu a jako hosty i rodiče dětí a mládeže TK.
Těšíme se na Vaši hojnou účast a konstruktivní diskusi

V Písku dne 10.3.2022
za výbor TK Písek, z.s.
Dr. Libor KACBUNDA
předseda