TK Písek

Pozvánka na řádnou členskou schůzi Tenisového klubu Písek, z.s.

P O Z V Á N K A

NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI TENISOVÉHO KLUBU PÍSEK, z.s. (TK), KTERÁ SE USKUTEČNÍ V BARU TK

dne 5.4. 2018 od 17.30 hod.

Program:

1. Zahájení, prezentace, volba orgánů členské schůze (předsedy, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, …)

2. Zpráva pracovní komise o kontrole hospodaření za r.2016

3. Zpráva o činnosti za r. 2017 a diskuze k ní

4. Zpráva o hospodaření za r. 2017 a diskuze k ní, schválení účetní závěrky

5. Prezentace, diskuze a schválení členských příspěvků a dalších poplatků pro r.2018 vč. programů TK pro děti a mládež

6. Seznámení s průběhem hlavních investičních akcí r. 2017 (generální oprava tribuny a oprava postřikovacích trysek)

8. Výhled investičních akcí, jejich projednání a schválení (oprava fasády, parkové úpravy, …)

9. Pronájem baru pro r.2018

10. Návrh a schválení odměn pro výbor za r. 2017

11. Stručný plán činnosti pro r. 2018

12. Ostatní a diskuze vč. možného hlasování (pracovní komise, zásady hospodaření, … )

13. Usnesení

14. Závěr

Nebude-li členská schůze schopna se usnášet, navrhne výbor konání náhradní členské schůze se stejným programem a začátkem téhož dne v 18.30 h

Zveme všechny členy klubu a jako hosty i rodiče dětí a mládeže TK.

Doufáme ve vaši hojnou účast, aby nebylo třeba svolávat schůzi náhradní a zejména abychom si vzájemně vyjasnili vše potřebné a předešli dle možností zbytečným nedorozuměním

Účast není povinná, ale především zde můžete dokázat svůj zájem o chod spolku a vaši sounáležitost s ním!

v Písku dne 21.3.2018

za výbor TK Písek, z.s.

Dr. Libor KACBUNDA
předseda