Zásady hospodaření s finančními prostředky TK Písek, z.s.

1/ Pravomoci členů výboru TK:

Předseda výboru může rozhodnout samostatně o jednorázovém vynaložení finančních prostředků TK do výše 25.000,- Kč, místopředseda do 10.000,-Kč a členové výboru do 5.000,- Kč. Správce areálu v případě, že nelze zajistit aspoň telefonický souhlas předsedy či místopředsedy, pak do 1.000,- Kč. Následně pak je výbor na své další schůzi informován o všech těchto výdajích a tento musí schválit účelnost vynaložených finančních prostředků.

O vyšších částkách pak rozhoduje výbor svou většinou v souladu se stanovami TK.

2/ Odměny a kompenzace za činnost ve prospěch TK:

a) Za práci pro spolek je možno vyplácet finanční odměnu do výše 15 000,- Kč za rok na člena výboru. Odměnu navrhuje členská schůze spolku, která také z celkové částky určené na odměny rozhodne o výši odměny předsedovi výboru. O výši odměny pro jednotlivé členy výboru a o způsobu jejich vyplacení rozhoduje předseda výboru.

b) Správci webu TK přísluší odměna za úpravy a aktualizace webu ve výši 1 200,- Kč ročně, která bude vyplácena na základě smlouvy o dílo do konce října.

c) Za vedení rekreačních lig (RL) mohou na doporučení schůze RL až 3 vedoucí lig získat nárok na bezplatnou účast a 2 sady míčů.

d) Odměny za organizaci okresních a krajských turnajů se řídí doporučenými tarify ČTS.

e) O výši tarifu či odměny za trénování ve sportovním středisku či tenisové školce, jejichž chod zajišťují prostředky z dotací, rozhoduje výbor spolku.

3/ Náklady na schůzovou činnost:

Při příležitosti konání závěrečné hodnotící schůze rekreačních lig lze čerpat na občerstvení částku až do výše 4.000 Kč s maximálním limitem 120 Kč na přítomného účastníka, přičemž vynaložit finanční prostředky na pohoštění v uvedené výši lze pouze za podmínky, že zůstatek z celkového objemu vybraných vkladů účastníků rekreačních lig za příslušný rok, po odpočtu všech nákladů /ceny, občerstvení, atd./ neklesne pod částku 8.000 Kč. Rozpis podaného občerstvení musí být ve všech případech řádně dokladován

4/ Sponzorské dary, reklama:

a) Za zprostředkování nebo získání soukromého sponzorského daru či reklamy náleží zprostředkovateli provize ve výši 10% zaplacené částky.

b) Provizi za zprostředkování lze poskytnout i formou materiálního plnění v patřičné výši s ohledem na výši příspěvku či přidělením hrací známky.

5/ Náhrady cestovného a startovného

a) Náhrada cestovného na mistrovská utkání družstev na dvorcích soupeře se proplácí dle určení vedoucího družstva ve výši 5 Kč/km s počátkem a koncem cesty v Písku pro maximálně 2 auta na zápas, pokud přepravuje alespoň 2 hráče. K proplacení nedojde, pokud se zápas neuskutečnil a tuto okolnost šlo předem zjistit (např. telefonicky při nepříznivém počasí) či dojde-li k opožděnému vyúčtování startovného na příslušném formuláři (nejpozději do 7.dne v měsíci následujícím po posledním dni v měsíci, za který je náhrada cestovného nárokována).

b) Náhradu cestovného ve výši 5 Kč/km při použití soukromého motorového vozidla lze poskytnout i jakémukoliv členovi TK v případě, že to je nezbytné pro činnost TK. Takové mimořádné použití soukromého motorového vozidla včetně poskytnutí náhrady cestovného, schvaluje předseda výboru, přičemž takové použití soukromého vozidla může schválit pouze v případě, že příslušné motorové vozidla má jeho vlastník havarijně pojištěno.

c) Získá-li TK příslušnou dotaci, pak výbor může po dohodě s vedoucími družstev proplácet hráčům TK v mládežnických kategoriích startovné na turnajích. Zároveň musí dojít k řádnému vyúčtování, jako je uvedeno v předchozím bodě.

6) Odměny a dary členům TK.

a) Za mimořádné zásluhy o rozvoj klubu může členská schůze na základě návrhu výboru spolku udělit „zlatou hrací známku“, která držitele opravňuje bez dalších podmínek a v rozsahu kategorie dospělých členů se zaplacenou hrací známkou hrát doživotně zdarma na dvorcích TK. V případě, že by však její držitel vážně poškodil zájmy, pověst či vnitřní řády TK, může členská schůze zlatou známku odejmout.

7) Schváleno náhradní členskou schůzí TK Písek – 29. března 2017.

Za výbor TK: MVDr.Libor Kacbunda

předseda