Preambule

Členové sdružení ve spolku /dále jen “spolek”/, který je nepřetržitým pokračováním

občanského sdružení Tenisový klub Písek, Výstaviště 300, 397 01 Písek, IČ

12895504, a členové, kteří v budoucnu vstoupí do spolku, se po seznámení s těmito

stanovami /dále jen „Stanovy“/ a cíli a účelem spolku dobrovolně podřizují právnímu

režimu spolku, který vychází z příslušných právních předpisů, zejména zák. č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, těchto Stanov a rozhodnutí orgánů spolku.

Část první

Obecná ustanovení

1. Název a sídlo spolku

Název spolku: “Tenisový klub Písek, z.s.”

Sídlo spolku: U Výstaviště 300, 397 01 Písek

2. Tenisový klub Písek (dále jen TK) je dobrovolným spolkem občanů provozujících tělovýchovu, zejména tenis, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.

3. TK je samostatná právnická osoba, zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a doplňků. Svou činnost vyvíjí v souladu s tímto zákonem, Stanovami a příslušnými

Část druhá

Účel spolku

1. Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

2. Umožnit maximální využívání svých sportovišť pro členy TK i ostatní zájemce z řad

3. Dbát na vyvážený poměr mezi rekreačním a závodním tenisem a mezi tenisem dětí, mládeže i dospělých.

4. Podporovat sportovní činnost dětí a mládeže minimálně formou nižší ceny hracích známek či známek zdarma.

5. Vytvářet příznivé podmínky pro plnění svých cílů.

6. Udržovat tenisový areál v dobrém provozuschopném stavu.

7. Vést své členy i ostatní uživatele tělovýchovných zařízení k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel.

8. Hájit zájmy TK uvnitř i navenek a za tímto účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČUS, ČTS a jinými sportovní svazy, oddíly apod.), právnickými i fyzickými osobami.

9. Všemi formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví.

Část třetí

Členství

1. Spolek tvoří souhrn členů, kteří se vzhledem ke svým možnostem, schopnostem a postavení ve spolku dělí na dva druhy (kategorie) členů.

b) nezletilý člen, tj. člen, který nedovršil 18 let

3. Jednotlivé druhy členství mají rozdílná práva a povinnosti, které jsou upraveny těmito stanovami. Změny práv a povinností mohou být provedeny pouze změnou

1. Členem spolku se může stát každá osoba, která sdílí s ostatními členy stejný zájem, tj. sportovní činnost a rozvoj TK. Členem se mohou stát fyzické osoby bez ohledu na věk, pohlaví, státní příslušnost, národnost nebo náboženské vyznání. Za nezletilé členy mohou všechna členská práva a povinnosti definované Stanovami v části třetí, odst.V. vykonávat jejich zákonní zástupci vyjma samotné sportovní činnosti a volebního práva vč. hlasování.

2. Podmínkou pro vznik členství je podpis přihlášky člena osobou, která se hodlá stát členem spolku, případně jeho zákonným zástupcem, schválení přihlášky výborem spolku a členství vzniká ke dni zaplacení členského příspěvku. Za přihlášku za člena spolku se považuje i písemná žádost ČTS o vystavení registrace hráče pro družstvo působící v rámci spolku. Podáním přihlášky za člena spolku souhlasí člen spolku po přijetí se zápisem svých osobních údajů dle bodu 3. tohoto článku do seznamu členů spolku.

3. Výbor spolku vede veřejný seznam členů spolku v elektronické podobě. Seznam obsahuje jméno, příjmení, bydliště, datum narození členů a údaje o platbách, popř. číslo mobilního telefonu a mailovou adresu. Při požadavku např. v rámci získání dotací, registraci v zastřešujících svazech apod. lze vyžadovat i rodné číslo. Sdělením mailové adresy pak člen dává do odvolání souhlas, aby byla používána ke klubovým sdělením a byla tak známa i ostatních členům klubu, kteří se zavazují ji nikomu dále nesdělovat a používat pouze ke komunikaci s rámci klubu. Seznam členů spolku je aktualizován průběžně v návaznosti na nově přijaté zapsané členy spolku či na výmazy členů spolku, kteří ukončili své členství, a dále pak při jakékoliv změně podstatných údajů, přičemž na změny je člen TK povinen sám upozornit. Do jmenného seznamu členů spolku může člen spolku nahlédnout po dohodě s předsedou spolku a za jeho přítomnosti. V rámci areálu je po dohodě s výborem možné shromažďovat situační fotografie pro zveřejnění na klubovém webu. Pokud si případné zveřejnění své osoby kterýkoliv člen nepřeje, oznámí to předem písemně výboru.

1. Členství člena spolku zanikne:

a) Vystoupením člena s tím, že člen podá odhlášku výboru spolku, a to ke dni jím určeném nebo, neurčí-li člen, ke dni podání odhlášky.

b) Nečinností člena s tím, že tento po dobu 12 měsíců nevykonává svá členská  práva

c) Vyloučením člena, pokud tento i přes opakované výslovné upozornění předsedy či výboru spolku opětovně porušuje své členské povinnosti, jež pro něho vyplývají z těchto stanov nebo z usnesení příslušného orgánu spolku. O vyloučení člena rozhoduje na návrh výboru či jakéhokoliv člena členská schůze spolku a toto rozhodnutí se v písemné formě členovi doručí na jeho adresu v seznamu členů. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout příslušnému soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Vyloučený sám pak může požádat o nové členství nejdříve po 3 letech od vyloučení, a to výhradně členskou schůzi.

2. Zánikem členství zaniká jakýkoli vztah člena a spolku s výjimkou finančního vyrovnání z dlužných členských příspěvků nebo z titulu odpovědnosti za újmu

IV. Členské příspěvky

1. Členskými příspěvky jsou:

– roční členský příspěvek,

– roční herní členský příspěvek (tzv. hrací známka),

– roční členský příspěvek za používání šatní skříňky,

– roční příspěvek za start v rekreačních ligách.

Nový člen pak platí ještě jednorázový registrační poplatek.

Zvláštním druhem příspěvku může být i trenérský poplatek, není-li trenér v pracovně. Zejména za mimořádný přínos pro činnost TK může výbor členům jakýkoliv příspěvek v rámci daného roku výjimečně snížit či zrušit. Snížení příspěvků lze získat i za pracovní činnost ve prospěch TK. Získáním hrací známky dává člen současně povolení, aby jeho celé jméno s příslušným číslem hrací známky bylo vyvěšeno v klubové nástěnce či webu. Hráči rekreačních lig pak dávají svolení i ke zveřejnění mailové adresy i mobilního telefonu v klubové nástěnce a případných interních materiálech rozesílaných s ligami. Stejně tak jména všech členů s hlasovacím právem jsou k dispozici např. pro prezenční. Uhrazené členské příspěvky jsou nevratné. Ve výjimečných případech však výbor může takovému členu na jeho žádost snížit příspěvek pro další rok.

2. O výši a četnosti členských příspěvků pro jednotlivé druhy a kategorie členů rozhoduje na návrh výboru členská schůze spolku na počátku příslušného roku. Minimální členský příspěvek musí být stanoven ve výši 600,- Kč ročně.

3. Zaplacení stanoveného příspěvku je povinností člena a nesplnění této povinnosti lze vymáhat. Povinností člena TK je zaplatit roční členský příspěvek do 31. května daného roku. Neuhrazení znamená automaticky od 1.června až do doby zaplacení pozastavení členství, ve kterém člen nemůže využívat svého volebního práva vč. hlasování dle těchto Stanov či využívat svých dalších práv. Nemá-li příspěvek zaplacen člen, který je zároveň registrován u ČTS, pak má výbor právo žádat ČTS o zrušení jeho registrace pod TK Písek.

4. O zaplacených příspěvcích vede výbor spolku evidenci v rámci účetní evidence. O zaplacení členského příspěvku se členovi vydává potvrzení.

5. Členové mohou poskytnout spolku nad rámec členského příspěvku i sponzorský dar, o jehož poskytnutí vydá předseda spolku na vyžádání člena potvrzení.

V. Práva a povinnosti členů

1. Členové obou druhů členství mají tato základní práva :

– právo vyvíjet činnost v rámci spolku k naplnění jeho cílů a účelu,

– právo účasti na akcích spolku,

– právo podávat podněty k činnosti spolku nebo jeho orgánů, žádat vysvětlení apod.

2. Členové obou druhů členství mají tyto základní povinnosti:

– povinnost spolupracovat s ostatními členy spolku pro rozvoj spolku při jeho činnosti

a naplňování jeho účelu,

– povinnost dodržovat vnitřní organizační řády, směrnice a jim na roveň postavené

– povinnost podílet se na vytváření dobré pověsti spolku uvnitř i vně TK,

– povinnost platit členské příspěvky v souladu s rozhodnutím členské schůze spolku,

– povinnost dle svých možností plnit sportovní cíle a důstojně reprezentovat TK, v

případě, že jsou zařazeni do sportovního družstva v rámci spolku.

3. Volební právo, tzn. zúčastnit se voleb (volit i být zvolen) do výboru TK, kontrolní

komise, ale i právo na hlasování na členské schůzi mají všichni zletilí členové, tj.

kterým bylo 18 let nebo v den konání členské schůze tohoto věku dosáhli, způsobilí

Část čtvrtá

Orgány spolku

a) členská schůze, která je nejvyšším orgánem spolku,

c) předseda spolku, který je statutárním orgánem spolku,

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se koná nejméně jedenkrát ročně. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Pokud o ni požádá písemně nejméně 30 členů spolku s právem hlasovacím, koná se taková mimořádná členská schůze nejpozději do jednoho měsíce od doručení podnětu výboru. Pozvánka na členskou schůzi s uvedeným programem, datem a místem konání musí být zveřejněna minimálně 14 dní před jejím konáním na internetových stránkách spolku a navíc zaslaná všem členům spolku s právem hlasovacím elektronickou poštou, pokud ji dali k dispozici, popř. také vyvěšená na nástěnce spolku v areálu TK v době provozu. Mimořádnou členskou schůzi může svolat i kontrolní komise, jestliže zjistí závažné porušení stanov výborem spolku.

2. Členská schůze je schopna usnášet se, pokud je při jejím zahájení přítomno fyzicky či na základě plné moci zastoupeno zmocněncem či zmocněnci alespoň 30 % členů s právem hlasovacím a rozhoduje prostou většinou přítomných či zastoupených členů, kteří mají každý jeden hlas. Hlasuje se veřejně, nerozhodne-li se členská schůze hlasovat v jednotlivém případě formou tajného hlasování.

3. Není-li členská schůze schopna usnášet se, může prostou většinou přítomných s právem hlasovacím rozhodnout o konání náhradní členské schůze, a to se stejným programem a začátkem o hodinu později, která může přijmout usnesení za účasti libovolného počtu členů.

4. Člen může být na základě písemné plné moci zastoupen na jednání členské schůze jiným členem. Plnou moc je zástupce povinen předložit předsedajícímu schůze při jejím zahájení a při každém veřejném hlasování ústně sdělí, kolik má hlasů a jak s nimi hlasuje. Pro platnost plné moci je pak nutné, aby nejméně 24 hodin před začátkem členské schůze ji zmocnitel zaslal mailem na adresu předsedy TK. Nestane-li se tak, musí zmocněnec na žádost předsedajícího zajistit alespoň telefonické potvrzení plné moci.

5. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů s právem Členská schůze rozhoduje o všech základních otázkách činnosti spolku usnesením, pokud nejsou v pravomoci výboru spolku. Ve výlučné pravomoci členské schůze je:

– schvalovat Stanovy spolku a jejich úpravy,

– volit výbor a kontrolní komisi spolku na období tří let,

– projednávat a schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření klubu za uplynulé

– projednávat a schvalovat činnost na následující období,

– schvalovat výši členských příspěvků, brigádnických hodin a ostatních poplatků týkajících se následující sezóny,

– rozhodovat o nakládání s investicemi ve výši nad 100.000,-Kč v rámci jedné akce a z vlastních zdrojů,

– být odvolacím orgánem proti rozhodnutí výboru spolku,

– rozhodovat o vyloučení člena a odvolání zvoleného či kooptovaného člena

– rozhodovat o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí, a vykonávat kontrolní pravomoc nad činností výboru spolku.

5. Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny orgány a členy spolku.

1. Výbor spolku volí členská schůze na dobu 3 let. Výbor ze svých členů volí předsedu nadpoloviční většinou hlasů. Výbor řídí klubovou činnost po dobu svého volebního období. Výbor má 3-7 členů. Svolává jej předseda dle potřeby. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy či jeho nečinnosti svolají schůzi výboru kteříkoliv

2 členové výboru. Schůze výboru jsou veřejné. Výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

2. Vyžaduje-li to situace, může výbor doplnit počet svých členů náhradou za členy, kteří z jakéhokoliv důvodu ukončili činnost ve výboru. Přitom musí zůstat ve výboru nadpoloviční většina členů zvolených členskou schůzí. Personální změny výboru předloží předseda výboru nejbližší členské schůzi ke schválení.

3. Povinnosti výboru spolku:

– schvaluje a vydává předpisy operativního charakteru,

– volí předsedu a rozhoduje o své struktuře,

– rozhoduje o přijetí osob do pracovně právních vztahů, o jejich odměňování a řídí činnost klubu v rámci svých pravomocí mezi členskými schůzemi,

– svolává členskou schůzi spolku, rozpracovává a realizuje usnesení členské

– rozhoduje o nakládání s investicemi ve výši do 100.000,-Kč v rámci jedné akce a z vlastních zdrojů, tj. bez započtení darů, dotací a dalších vnějších zdrojů (žádné omezení neplatí v případě neodkladných oprav či havárie),

– rozhoduje o pozastavení členství člena a navrhuje členské schůzi jeho vyloučení.

Pokud členská schůze rozhodne, že pozastavení bylo neoprávněné, pak má člen právo žádat i finanční kompenzaci maximálně ve výši vložených prostředků za daný

4. Za práci ve výboru spolku je možno vyplácet finanční odměnu, kterou musí schválit členská schůze a která nesmí přesáhnout 10.000,-Kč/člen a rok. O rozdělení odměn pro jednotlivé členy a o způsobu jejich vyplácení rozhoduje předseda. Členové výboru spolku jsou zároveň zproštěni plateb za všechny druhy ročních příspěvků (kromě trenérského) po dobu vykonávání funkce.

5. Členství ve výboru spolku zaniká:

a/ uplynutím volebního období,

d/ zánikem členství v TK.

1. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku, který řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními výboru a zodpovídá za jeho výsledky. Je reprezentantem spolku na veřejnosti a je oprávněn za spolek jednat a činit právní úkony ve všech věcech, kromě úkonů podléhajících schválení členskou schůzí. Předseda spolku je oprávněn jednat a podepisovat jménem spolku všechny listiny a výstupy z právních jednání. Podepisování dokumentů za spolek se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí předseda svůj podpis.

2. Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje jím pověřený člen výboru. Pověření musí být písemné či jiným dostatečně věrohodným a průkazným způsobem. Stejně tak pověřený musí vyjádřit svůj souhlas s pověřením.

3. Z výkonu funkce je předseda odpovědný členům spolku, kteří jej kontrolují prostřednictvím členské schůze.

1. Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem spolku. Je volena členskou schůzí z řad členů klubu na tři roky a je maximálně tříčlenná. Předsedu kontrolní komise volí členové kontrolní komise. Členství v kontrolní komisi zaniká stejným způsobem jako členství ve výboru spolku. Je usnášení schopná, jsou-li přítomní alespoň dva její členové a rozhoduje většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kontrolní komise. Kontrolní komise může kooptovat jednoho člena náhradou za člena, který z jakéhokoliv důvodu svou činnost v kontrolní komisi

2. Kontrolní komise kontroluje účetnictví spolku, hospodaření s majetkem spolku, plnění usnesení přijatých členskou schůzí a prověřuje i oprávněnost stížností členů spolku na rozhodnutí výboru spolku.

3. Kontrolní komise je podřízena pouze členské schůzi a je povinna plnit úkoly vyplývající pro ni z usnesení členské schůze.

4. Kontrolní komise je oprávněna navrhovat doporučení výboru TK.

5. Za práci v kontrolní komisi je možno vyplácet finanční odměnu v rámci schváleného limitu členskou schůzí nebo odměnu ve formě zproštění platby za některé roční členské příspěvky. O formě odměny za práci v kontrolní komisi rozhoduje členská schůze spolku.

Část pátá

Hospodaření a majetek

1. Hospodaření spolku se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů

2. Spolek hospodaří vlastním jménem a na vlastní účet. Spolek nevyvíjí činnost za účelem dosažení zisku, avšak veškeré příjmy, tudíž i případný zisk z činnosti spolku bude vždy určen výhradně pro naplnění cíle a účelu spolku, tj. zejména pro potřeby sportovní a rekreační činnosti.

3. Spolek účtuje dle pravidel účetnictví, určených pro subjekty, které nejsou založené za účelem vytváření zisku. Spolek pro svou činnost zřizuje účet u peněžního ústavu, k němuž má dispoziční právo předseda spolku, případně předsedou spolku písemně zmocněný člen výboru.

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

– členské příspěvky,

– příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

– příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

– příspěvky a dotace od sportovních svazů,

– příspěvky a dotace města, dotace od ČUS, jiných organizací či osob,

– dary (sponzoring).

O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výbor spolku v rámci svého limitu. Kromě majetku, ke kterému má spolek vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má jiné než vlastnické právo. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými předpisy.

Část šestá

Přechodná a závěrečná ustanovení

I. Platnost a účinnost Stanov

1. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti vůči členům spolku dnem rozhodnutím členské schůze, která schválí změnu stanov v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Změnu stanov zaregistruje výbor spolku v rejstříku spolků dle platných právních předpisů, čímž nabudou účinnosti vůči třetím osobám.

3. Každý nově přistupující člen spolku může být přijat, pokud s těmito Stanovami souhlasí. Souhlas stvrdí podpisem přihlášky za člena nebo žádosti o vystavení registrace hráče pro družstvo spolku. Členové původního občanského sdružení, resp. spolku Tenisový klub Písek k 31.12.2014 se členy spolku stávají automaticky.

4. Přijetím Stanov pozbývají platnosti všechny interní směrnice a další přijaté zásady s datem přijetí před 1.4.2014. Změny a doplňky Stanov musí schválit členská schůze. Statutární orgán spolku je povinen zajistit, aby aktuální znění stanov spolku bylo řádně a včas zapsáno v rejstříku spolků a uloženo v příslušné sbírce listin.

III. Přechodná ustanovení

Právní vztahy a právní jednání, která nastala před účinností těchto stanov se posuzují podle ustanovení stanov občanského sdružení Tenisový klub Písek registrovaných MV ČR dne 15.2.1991

V Písku dne 19.března 2015

 ——————————————————–

MVDr. Libor Kabunda, předseda spolku