P O Z V Á N K A

NA  ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI TENISOVÉHO KLUBU PÍSEK, z.s. (TK), KTERÁ  SE  USKUTEČNÍ  V BARU TK

dne  8.4. 2019  od 16.30 hod.

Program:

 1. Zahájení, prezentace, volba orgánů členské schůze (předsedy, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, …)
 2. Zpráva o činnosti za r. 2018 a diskuze k ní
 3. Zpráva o hospodaření za r. 2018 a diskuze k ní, schválení účetní závěrky
 4. Představení a podmíněná volba do výboru za oblast závodního tenisu
 5. Prezentace, diskuze a schválení členských příspěvků a dalších poplatků pro r.2019 vč. programů TK pro děti a mládež cenik-2019-navrh
 6. Seznámení s průběhem hlavních investičních akcí r. 2018 (generální oprava tribuny, boxy na bioodpad, drenážní šachty, opravy sanitárního zařízení)
 7. Výhled investičních akcí, jejich projednání a schválení (oprava fasád, demolice tréninkové zdi, výsadba zeleně, …)
 8. Pronájem baru pro r.2019
 9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro nafukovací halu
 10. Návrh a schválení odměn pro výbor za r. 2018
 11. Stručný plán činnosti pro r. 2019
 12. Ostatní a diskuze vč. možného hlasování
 13. Usnesení
 14. Závěr

Nebude-li členská schůze schopna se usnášet, navrhne výbor konání náhradní členské schůze se stejným programem a začátkem téhož dne v 17.30 h

Zveme všechny členy klubu a jako hosty i rodiče dětí a mládeže TK.

Doufáme ve vaši hojnou účast, abychom si vzájemně vyjasnili vše potřebné a předešli dle možností zbytečným nedorozuměním

Účast není povinná, ale právě zde můžete dokázat svůj zájem o chod spolku a vaši sounáležitost s ním!

V Písku dne 23.3.2019                                                                   

za výbor TK Písek, z.s.

Dr. Libor KACBUNDA

předseda